Uitleg van de Privacyverklaring

U bent van ons u gewend dat wij u vragen een formulier met gegevens in te vullen als u bij Idenburg Car Solutions onderhoud, reparatie, een keuring of poetswerk etc laat verrichten. Die gegevens gebruiken wij om uw opdracht in ons administratief systeem in te voeren en om kontakt met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld, afgeschermd en beveiligd. Het is voor ons belangrijk  dat u er zeker van kunt zijn dat wij zorgvuldig met uw gegevens om gaan. Bovendien is dit wettelijk vereist onder de in de hele EU geldige wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

Wat betekent dit voor u?

Wij beschrijven precies welke gegevens we van u vragen en voor welk doel ze zullen worden gebruikt. Bovendien vragen wij toestemming van u voor het beschreven gebruik van uw gegevens: er wordt u gevraagd om onderaan het gegevensformulier door middel van uw handtekening uw toestemming te geven. Idenburg Car Solutions heeft op zijn beurt vastgelegd, dat de gegevens nooit met anderen zullen worden gedeeld (tenzij de wet dat van ons eist), dat gegevens voldoende worden beschermd en dat wij op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Privacyverklaring Idenburg Car Solutions

Idenburg Car Solutions beschermt de persoonsgegevens van zijn klanten.
In deze verklaring willen we duidelijk maken hoe wij, met het oog op bescherming van uw privacy, zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Daarbij houdt Idenburg Car Solutions zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • in deze verklaring wordt gespecificeerd wélke persoonsgegevens wij van u vragen en voor welke doelen ze worden gebruikt;
  • wij verwerken uw persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt;
  • wij verwerken alleen dié gegevens welke tenminste nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt;
  • wij vragen uitdrukkelijk om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor die gegevens zijn verstrekt of tenzij de wet ons dat verplicht;
  • wij hebben maatregelen in ons bedrijf genomen om beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zeker te stellen;
  • wij kennen en respecteren uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en maken dit kenbaar in onze contacten met u.

Idenburg Car Solutions gevestigd op Schieweg 81, 2627AT Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In geval dat u over deze verklaring of de uitwerking daarvan vragen, klachten of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen met behulp van onderstaande gegevens:

Contactgegevens voor vragen

Website: www.idenburgcarsolutions.nl
Adres: Idenburg Car Solutions,
Schieweg 81,
2627AT Delft
Tel: 015 257 16 70
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij Idenburg Car Solutions is Martin Idenburg,
E-mail: martin@idenburgcarsolutions.nl
Tel. 015 257 16 70

Overzicht van de persoonsgegevens die wij, alleen met uw toestemming, verwerken:

– Voor- en achternaam en indien van toepassing bedrijfsnaam;
– Aanspreektitel (Mevrouw / de Heer);
– Adresgegevens;
– Telefoon- / mobiele nummer;
– E-mailadres;
– Voertuiggegevens (zoals bv kenteken).

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens:
Idenburg Car Solutions verwerkt uw persoonsgegevens:
– Om goederen en diensten aan u te leveren;
– Om contact met u te kunnen opnemen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Voor het afhandelen van uw betaling;
– Ingeval wij er wettelijk toe verplicht zijn (zoals bv.gegevens voor de Belastingdienst).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet tot doel gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Heeft gebruik van onze website gevolgen voor uw privacy:
Idenburg Car Solutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Idenburg Car Solutions gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken. Door middel van Google Analytics kan wel per webpagina het geanonimiseerde webverkeer geanalyseerd worden (dus zonder dat er persoonspecifieke gegevens toegankelijk zijn).

Delen wij persoonsgegevens met derden:
Idenburg Car Solutions verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenoemde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid. Idenburg Car Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens:
Idenburg Car Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang als door de wet wordt voorgeschreven.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
Idenburg Car Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via martin@idenburgcarsolutions.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar martin@idenburgcarsolutions.nl. Wij vragen daarbij om identificatie door middel van een legitimatiebewijs.

Nationale Toezichthouder:
Idenburg Car Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons